page-csr.php

CSR

Art of Type

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

YUTAKA Project

ปัจจุบัน Yutaka Football Academy ไม่ได้เป็นเพียงโครงการสำหรับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ยังรวมถึงสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆผู้พิการทางการได้ยินในท้องถิ่นอีกด้วย จากที่ตนเองได้เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพทั้งที่พิการ ก็ได้เริ่มส่งต่อความนึกคิดของตนให้แก่เด็กๆที่มีความบกพร่องเหล่านั้น ว่า
"ไม่ใช่ว่าตัวฉันนั้นไม่มีอะไรเลย แต่ให้คิดว่าตัวฉันต้องมีอะไรสักอย่างที่สำคัญแน่ๆ"
"อย่าอ้างความบกพร่อง ที่ทำให้เราล้มเลิกความฝัน"
"จงเชื่อมั่นและแสดงตัวตนออกมา โดยที่ไม่หวั่นไหวกับความบกพร่อง"
พวกเราได้ส่งมอบความตั้งใจเหล่านี้ถึงพวกเด็กๆ และอยากจะสอนเด็กๆที่มีความมั่นใจเหล่านั้น พร้อมกับเตะฟุตบอลไปด้วยกันในทุกๆวัน
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมคือการที่ได้ทำศึกฟุตบอลแลกเปลี่ยนระหว่างเด็กที่พิการทางการได้ยินทั้งญี่ปุ่นและไทย
เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลและให้เกิดความมั่นใจในตนเองเวลาสื่อสารในต่างประเทศ
ความบกพร่องนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกเฉพาะบุคคล แต่พวกเราคิดว่าอยากจะสอนเด็กๆที่มีเสน่ห์เหล่านี้ไม่ให้กังวลในความบกพร่องต่อไป

EDF Project

มูลนิธิEDF เชื่อว่า "การศึกษา" จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส โดยเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา สามารถนำความรู้และทักษะ ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
มูลนิธิEDF สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นเวลาถึง 26 ปี เริ่มดำเนินงานทุนการศึกษาด้วยจำนวนทุนบุกเบิก 41 ทุน โดยเล็งเห็นความสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยด้วยทุนการศึกษารวม 300,000 ทุน โดยพื้นที่เป้าหมาย 4,000 โรงเรียน ทุนการศึกษารวม 380 ล้านบาท
กองทุนการศึกษาของ EDF ได้ร่วมมือกับโรงเรียนแต่ละแห่ง รวมถึงสำนักงานสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทั้ง 19 จังหวัดของภาคอีสาน 61 โรงเรียน ของไทย ร่วมกันกับมูลนิธิEDF